Ngành chế biến cà phê

Ngành chế biến cà phê

Nhà máy Nestle – Bình An

Danh mục: Ngành chế biến cà phê

Vị trí địa lí: Miền Nam

Năm: 2014

Tiến độ: Đã hoàn thành

Category: Ngành chế biến cà phê

Location: Miền Nam

Year:

Progress: Đã hoàn thành