Nước rỉ rác

Nước rỉ rác

Bãi rác Sóc Vồ

Danh mục: Nước rỉ rác

Vị trí địa lí: Miền Nam

Năm: 2011

Tiến độ: Đã hoàn thành

Category: Nước rỉ rác

Location: Miền Nam

Year:

Progress: Đã hoàn thành