Ngành dệt nhuộm và Wash

Ngành dệt nhuộm và Wash

Công ty Dệt Kim Đông Phương (nước thải)

Danh mục: Ngành dệt nhuộm và Wash

Vị trí địa lí: Miền Nam

Năm: 2008

Tiến độ: Đã hoàn thành

Category: Ngành dệt nhuộm và Wash

Location: Miền Nam

Year:

Progress: Đã hoàn thành