Xử lý nước cấp

Xử lý nước cấp

Khu Công Nghiệp Công Nghệ Cao Long Thành, Giai Đoạn 1 – Đồng Nai

Danh mục: Xử lý nước cấp

Vị trí địa lí: Miền Nam

Năm: 2019

Tiến độ: Đang triển khai

Category: Xử lý nước cấp

Location: Miền Nam

Year:

Progress: Đang triển khai