Xử lý nước cấp

Xử lý nước cấp

KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG KHOAI – AMATA HẠ LONG

Danh mục: Xử lý nước cấp

Vị trí địa lí: Miền Bắc

Năm: 2019

Tiến độ: Đang triển khai

Category: Xử lý nước cấp

Location: Miền Bắc

Year:

Progress: Đang triển khai