Nước rỉ rác

Nước rỉ rác

Khu xử lý chất thải Quang Trung

Danh mục: Nước rỉ rác

Vị trí địa lí: Miền Nam

Năm: 2016

Tiến độ: Đã hoàn thành

Category: Nước rỉ rác

Location: Miền Nam

Year:

Progress: Đã hoàn thành