Ngành bia

Ngành bia

Nhà máy Bia Heineken tại Thành phố Hồ Chí Minh

Danh mục: Ngành bia

Vị trí địa lí: Miền Nam

Năm: 2010

Tiến độ: Đã hoàn thành

Category: Ngành bia

Location: Miền Nam

Year:

Progress: Đã hoàn thành