Ngành cao su

Ngành cao su

Nhà máy Chế biến cao su Phú Thịnh

Danh mục: Ngành cao su

Vị trí địa lí: Miền Nam

Năm: 2016

Tiến độ: Đã hoàn thành

Category: Ngành cao su

Location: Miền Nam

Year:

Progress: Đã hoàn thành