Xử lý nước cấp

Xử lý nước cấp

Nhà máy chế biến thủy sản Hoàng Long

Danh mục: Xử lý nước cấp

Vị trí địa lí: Miền Nam

Năm: 2009

Tiến độ: Đã hoàn thành

Category: Xử lý nước cấp

Location: Miền Nam

Year:

Progress: Đã hoàn thành