Ngành nước giải khát

Ngành nước giải khát

Nhà máy Coca-Cola Hà Nội (giai đoạn 1)

Danh mục: Ngành nước giải khát

Vị trí địa lí: Miền Bắc

Năm: 2014

Tiến độ: Đã hoàn thành

Category: Ngành nước giải khát

Location: Miền Bắc

Year:

Progress: Đã hoàn thành