Ngành nước giải khát

Ngành nước giải khát

Nhà máy Coca – Cola Hồ Chí Minh

Danh mục: Ngành nước giải khát

Vị trí địa lí: Miền Nam

Năm: 2015

Tiến độ: Đã hoàn thành

Category: Ngành nước giải khát

Location: Miền Nam

Year:

Progress: Đã hoàn thành