Xử lý nước cấp

Xử lý nước cấp

Nhà máy may mặc sản xuất hàng Jeans và Phát triển thời trang (FDC) (nước cấp)

Danh mục: Xử lý nước cấp

Vị trí địa lí: Miền Nam

Năm: 2018

Tiến độ: Đang triển khai

Category: Xử lý nước cấp

Location: Miền Nam

Year:

Progress: Đang triển khai