Ngành dệt nhuộm và Wash

Ngành dệt nhuộm và Wash

Nhà máy may mặc sản xuất hàng Jeans và Phát triển thời trang (FDC) (nước thải)

Danh mục: Ngành dệt nhuộm và Wash

Vị trí địa lí: Miền Nam

Năm: 2018

Tiến độ: Đang triển khai

Category: Ngành dệt nhuộm và Wash

Location: Miền Nam

Year:

Progress: Đang triển khai