Ngành thuốc lá

Ngành thuốc lá

Nhà máy sản xuất thuốc lá Đồng Nai (DOFICO)

Danh mục: Ngành thuốc lá

Vị trí địa lí: Miền Nam

Năm: 2008

Tiến độ: Đã hoàn thành

Category: Ngành thuốc lá

Location: Miền Nam

Year:

Progress: Đã hoàn thành