Khu công nghiệp

Khu công nghiệp

PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG CHO NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG KHU CÔNG NGHIỆP AMATA BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Danh mục: Khu công nghiệp

Vị trí địa lí: Miền Nam

Năm: 2022

Tiến độ: Đang triển khai

Category: Khu công nghiệp

Location: Miền Nam

Year:

Progress: Đang triển khai