Xử lý nước cấp

Xử lý nước cấp

TRẠM BƠM – HỒ ĐIỀU HÒA KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG KHOAI – AMATA HẠ LONG (TRẠM BƠM – HỒ ĐIỀU HÒA)

Danh mục: Xử lý nước cấp

Vị trí địa lí: Miền Bắc

Năm: 2022

Tiến độ: Đang triển khai

Category: Xử lý nước cấp

Location: Miền Bắc

Year:

Progress: Đang triển khai