Ngành thực phẩm

Ngành thực phẩm

TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI – NHÀ MÁY UNIBEN BÌNH DƯƠNG

Danh mục: Ngành thực phẩm

Vị trí địa lí: Miền Nam

Năm: 2022

Tiến độ: Đang triển khai

Category: Ngành thực phẩm

Location: Miền Nam

Year:

Progress: Đang triển khai