Lễ bàn giao, nghiệm thu công trình: Trạm xử lý nước thải cho nhà máy chế biến mủ cao su – Công ty TNHH MTV cao su Bình Phước

Ngày 11/09/2015, Công ty Dương Nhật và Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước đã tiến hành thực hiện nghiệm thu hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng công trình: Trạm xử lý nước thải thuộc nhà máy chế biến mủ cao su Bình Phước. Nước thải sau xử lý đạt Cột A , của QCVN 01:2008/BTNMT và QCVN 40:2011/BTNMT (Kq = 0,9; Kf =1) trước khi xả ra nguồn tiếp nhận.

 

CaoSuBinhPhuoc

 

DƯƠNG NHẬT – LUÔN ĐÁP ỨNG TỐT HƠN MỌI SỰ CAM KẾT

Bài viết liên quan
Post Related

Leave a Reply