Brewery

Brewery

Huda Brewery Factory in Hue (Carlsberg Group)

Danh mục: Brewery

Vị trí địa lí: Central

Năm:

Tiến độ: Completed

Category: Brewery

Location: Central

Year: 2013

Progress: Completed