Industrial park

Industrial park

Tan Tao Industrial Park (Expension) – Ho Chi Minh City

Danh mục: Industrial park

Vị trí địa lí: Southern

Năm:

Tiến độ: In progress

Category: Industrial park

Location: Southern

Year: 2019

Progress: In progress