Ngành cao su

Ngành cao su

Nhà máy chế biến cao su Dầu Tiếng Việt Lào

Danh mục: Ngành cao su

Vị trí địa lí: Ngoài Nước

Năm: 2016

Tiến độ: Đang triển khai

Category: Ngành cao su

Location: Ngoài Nước

Year:

Progress: Đang triển khai