Ngành bia

Ngành bia

Nhà máy Bia Lae – Lae, Papua New Guinea

Danh mục: Ngành bia

Vị trí địa lí: Ngoài Nước

Năm: 2019

Tiến độ: Đang triển khai

Category: Ngành bia

Location: Ngoài Nước

Year:

Progress: Đang triển khai