Ngành bia

Ngành bia

Nhà máy Bia Đông Nam Á tại Hà Nội (thuộc Tập đoàn Carlsberg)

Danh mục: Ngành bia

Vị trí địa lí: Miền Bắc

Năm: 2015

Tiến độ: Đã hoàn thành

Category: Ngành bia

Location: Miền Bắc

Year:

Progress: Đã hoàn thành