Ngành thủy sản

Ngành thủy sản

Nhà máy chế biến đồ hộp Việt Cường (cải tạo giai đoạn 1)

Danh mục: Ngành thủy sản

Vị trí địa lí: Miền Nam

Năm: 2018

Tiến độ: Đã hoàn thành

Category: Ngành thủy sản

Location: Miền Nam

Year:

Progress: Đã hoàn thành