Ngành thủy sản

Ngành thủy sản

Nhà máy Royal Foods Nghệ An

Danh mục: Ngành thủy sản

Vị trí địa lí: Miền Trung

Năm: 2015

Tiến độ: Đã hoàn thành

Category: Ngành thủy sản

Location: Miền Trung

Year:

Progress: Đã hoàn thành