Ngành nghề khác

Ngành nghề khác

BQL Khu Nông nghiệp Công nghệ cao

Danh mục: Ngành nghề khác

Vị trí địa lí: Miền Nam

Năm: 2008

Tiến độ: Đã hoàn thành

Category: Ngành nghề khác

Location: Miền Nam

Year:

Progress: Đã hoàn thành