Ngành thực phẩmNgành thủy sản

Ngành thực phẩmNgành thủy sản

Nhà máy Royal Foods Nghệ An, cải tạo – Nghệ An

Danh mục: Ngành thực phẩmNgành thủy sản

Vị trí địa lí: Miền Trung

Năm: 2019

Tiến độ: Đang triển khai

Category: Ngành thực phẩmNgành thủy sản

Location: Miền Trung

Year:

Progress: Đang triển khai