Ngành thủy sản

Ngành thủy sản

Nhà máy Royal Foods Nghệ An, cải tạo – Nghệ An

Danh mục: Ngành thủy sản

Vị trí địa lí: Miền Trung

Năm: 2019

Tiến độ: Đang triển khai

Category: Ngành thủy sản

Location: Miền Trung

Year:

Progress: Đang triển khai