Ngành thực phẩm

Ngành thực phẩm

Nhà máy Vifon Hải Dương

Danh mục: Ngành thực phẩm

Vị trí địa lí: Miền Bắc

Năm: 2016

Tiến độ: Đã hoàn thành

Category: Ngành thực phẩm

Location: Miền Bắc

Year:

Progress: Đã hoàn thành