Ngành dệt nhuộm và Wash

Ngành dệt nhuộm và Wash

Nhà máy dệt Esquel Hòa Bình Việt Nam – Hòa Bình

Danh mục: Ngành dệt nhuộm và Wash

Vị trí địa lí: Miền Bắc

Năm: 2019

Tiến độ: Đang triển khai

Category: Ngành dệt nhuộm và Wash

Location: Miền Bắc

Year:

Progress: Đang triển khai