Ngành cao su

Ngành cao su

TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI – NHÀ MÁY CHẾ BIẾN CAO SU C.R.C.K – CAMPUCHIA

Danh mục: Ngành cao su

Vị trí địa lí: Ngoài Nước

Năm: 2022

Tiến độ: Đang triển khai

Category: Ngành cao su

Location: Ngoài Nước

Year:

Progress: Đang triển khai