Sinh hoạt

Sinh hoạt

TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT TẠI SOKHA RESORT, NÚI BOKOR, TỈNH KAMPOT, VƯƠNG QUỐC CAMPUCHIA

Danh mục: Sinh hoạt

Vị trí địa lí: Miền Nam

Năm: 2022

Tiến độ: Đang triển khai

Category: Sinh hoạt

Location: Miền Nam

Year:

Progress: Đang triển khai