Ngành cao su

Ngành cao su

Nhà máy Chế biến cao su Yachim

Danh mục: Ngành cao su

Vị trí địa lí: Miền Trung

Năm: 2017

Tiến độ: Đã hoàn thành

Category: Ngành cao su

Location: Miền Trung

Year:

Progress: Đã hoàn thành