Ngành bia

Ngành bia

Nhà máy Bia Huda tại Huế (thuộc Tập đoàn Carlsberg)

Danh mục: Ngành bia

Vị trí địa lí: Miền Trung

Năm: 2013

Tiến độ: Đã hoàn thành

Category: Ngành bia

Location: Miền Trung

Year:

Progress: Đã hoàn thành