Ngành nước giải khát

Ngành nước giải khát

Nhà máy Coca – Cola Đà Nẵng

Danh mục: Ngành nước giải khát

Vị trí địa lí: Miền Trung

Năm: 2016

Tiến độ: Đã hoàn thành

Category: Ngành nước giải khát

Location: Miền Trung

Year:

Progress: Đã hoàn thành