Ngành bia

Ngành bia

TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI – NHÀ MÁY BIA EMERALD BREWERY, MYANMAR

Danh mục: Ngành bia

Vị trí địa lí: Ngoài Nước

Năm: 2022

Tiến độ: Đang triển khai

Category: Ngành bia

Location: Ngoài Nước

Year:

Progress: Đang triển khai